GESA S.L, és una enginyeria amb un fort compromís amb els seus clients, que ofereix solucions innovadores i de qualitat, buscant millorar la competitivitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis.

La Direcció de GESA S.L considera els recursos humans, la informació, les tecnologies i els recursos materials que els suporten com a actius fonamentals, motiu pel qual garantir la seva seguretat es considera un bé essencial en l’estratègia de GESA S.L i un habilitador imprescindible de la activitat de l’organització.

Mitjançant l’aprovació d’aquesta Política, el Comitè de Direcció manifesta la seva determinació i compromís a aconseguir un nivell de seguretat adequat a les necessitats del negoci que garanteixi la protecció dels actius de forma homogènia en totes les àrees de GESA S.L.

El Comitè de Direcció encomana aquesta tasca a el Comitè de Seguretat, com a òrgan de seguretat integral compromès amb la protecció dels actius de GESA S.L, i li encarrega la gestió eficaç i eficient de la seguretat

La Direcció de l’Empresa, conscient que l’activitat que desenvolupa pot ocasionar danys a la Seguretat i Salut dels Treballadors i de terceres persones que puguin romandre a les instal·lacions o a les obres, ha determinat la implantació d’un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en el treball integrat en la seva activitat, d’acord amb els següents principis:

  • La Seguretat i Salut dels Treballadors contribueix a la correcta execució de la nostra activitat empresarial, preservant i desenvolupant els recursos físics i humans necessaris que redueixin les pèrdues i responsabilitats legals que es deriven de la materialització dels riscos laborals.
  • A través de l’activitat preventiva, ens comprometem a prevenir els danys i el deteriorament de la salut, millorar la gestió i l’acompliment de la Seguretat i Salut en el Treball, amb una clara orientació a la minimització i eliminació dels riscos, gestionar i avaluar si és el cas periòdicament aquells que no s’hagin pogut eliminar.
  • La determinació de les mesures preventives s’efectuarà intentant sempre actuar sobre l’origen dels riscos i, si escau, anteposant la protecció col·lectiva a la individual.
  • L’elecció dels equips i dels mètodes de treball i de producció, s’efectuarà sempre amb vista a atenuar el treball, monòton, repetitiu i a reduir els efectes de la mateixa en la Salut dels Treballadors.
  • La Planificació de la Prevenció buscarà un conjunt d’activitats coherents que integren la tècnica, l’organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball.
  • Només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient podran accedir a una zona amb risc greu i específic.
  • Abans d’encomanar a un treballador una tasca, es considerarà la seva capacitat professional en matèria de Seguretat i Salut per a poder desenvolupar-la.
  • L’organització es compromet amb el compliment dels requisits legals aplicables i amb altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb els seus perills per a la Seguretat i Salut en el Treball, a més es valorarà en tot cas, els estàndards de seguretat assolibles d’acord amb el nivell actual de la tècnica.
  • Els treballadors tenen dret a participar activament en qüestions relacionades amb la Prevenció de Riscos en el Treball, per la qual cosa disposaran de les lleres representatius establerts legalment en el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Aquests principis, que seran divulgats a tota l’organització, serviran de marc de referència i de guia per a la determinació dels objectius, que, amb caràcter anual, s’establiran d’acord amb criteris de millora contínua, per assegurar que es compleixi la política de l’ entitat, gràcies a l’esforç i col·laboració de tots els treballadors i comandaments i el suport de l’equip directiu de l’entitat.

La present Política es troba a disposició de totes les parts interessades, i la mateixa ha estat comunicada a totes les persones que treballen en l’organització amb el propòsit de fer-los conscients dels compromisos adquirits per l’organització i de les seves obligacions individuals en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.

 

A Les Franqueses del Vallès 20 de juliol de 2021