GESA S.L, és una enginyeria amb un fort compromís amb els seus clients, que ofereix solucions innovadores i de qualitat, buscant millorar la competitivitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis.

La Direcció de GESA S.L considera els recursos humans, la informació, les tecnologies i els recursos materials que els suporten com a actius fonamentals, motiu pel qual garantir la seva seguretat es considera un bé essencial en l’estratègia de GESA S.L i un habilitador imprescindible de la activitat de l’organització.

Mitjançant l’aprovació d’aquesta Política, el Comitè de Direcció manifesta la seva determinació i compromís a aconseguir un nivell de seguretat adequat a les necessitats del negoci que garanteixi la protecció dels actius de forma homogènia en totes les àrees de GESA S.L.

El Comitè de Direcció encomana aquesta tasca a el Comitè de Seguretat, com a òrgan de seguretat integral compromès amb la protecció dels actius de GESA S.L, i li encarrega la gestió eficaç i eficient de la seguretat física i protecció de béns i persones, de la seguretat de la informació i de la continuïtat de negoci, així com de qualsevol altra acció que pugui contribuir de manera significativa a aquest fi.

Les activitats de seguretat desenvolupades per les diferents àrees, responsables d’actius i empleats es regeixen pels principis de legalitat, eficiència, corresponsabilitat, cooperació i coordinació, per a l’impuls, conducció, control i millora s’establiran els mecanismes adequats.

GESA S.L, per al compliment de la seva missió, visió, objectius estratègics i aferrats als seus valors corporatius, estableix la funció de Seguretat de la Informació en l’entitat, amb l’objectiu de:

  • Minimitzar el risc en les funcions més importants de l’entitat.
  • Complir amb els principis de seguretat de la informació.
  • Mantenir la confiança dels seus clients i proveïdors.
  • Implementar el sistema de gestió de seguretat de la informació.
  • Establir les polítiques, procediments i normes en matèria de seguretat de la informació.
  • Enfortir la cultura de seguretat de la informació en els seus empleats.
  • Garantir la continuïtat dels serveis enfront de incidents.

La Direcció, a través de la Política de Seguretat de la Informació, assegura el seu compromís en el desenvolupament i implantació dels Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació de l’Empresa.

 

A Les Franqueses del Vallès, 20 de Juliol de 2021