GESA S.L en el seu constant afany per minimitzar els seus impactes ambientals manté implantat un sistema de gestió ambiental d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14001, per tant, l’organització:

En aquest sentit es realitza un estudi de l’acompliment ambiental, en funció als seus objectius, metes, aspectes ambientals i d’altres inquietuds. Durant l’any 2020, GESA ha contribuït en la reducció de l’efecte hivernacle a partir de:

Reduir les emissions de CO2 a l’atmosfera mitjançant la implantació del teletreball les bones pràctiques ambientals i reduint el número de visites comercials a clients en una part degut a les restriccions provocades per la crisis sanitària del Covid-19 però per l’altre part, es va considerar que moltes d’aquestes visites implicaven un impacte ambiental per les emissions de CO2  en el desplaçament i perquè aquests desplaçaments significaven una menor eficiència en termes de procés en aspectes com l’estalvi de temps, diners i de l’impacte del CO2.

El consum d’electricitat durant el 2020 va ascendir a un total de 7.956kWh. El consum de combustible va ascendir a un total de 1.263,9 litres i finalment el consum d’aigua va ascendir a un total de 2 m3. Això implica unes emissions de kg de CO2 que ascendeixen a un total de 5.014,12 kg/ CO2.

En certs aspectes les millores en termes de consums van ser significatives d’un semestre a un altre. En el cas de l’electricitat veiem com el consum del primer semestre respecte al segon es veu reduït en un 9,12%. El mateix cas tenim en el consum de combustible, el qual es redueix en un 14,75%.

Destacar que:

  • Disposa d’una sistemàtica implantada per a l’actualització de la legislació ambiental aplicable i la identificació de requisits que són aplicables a la seva activitat.
  • Avalua periòdicament els aspectes ambientals, en concret, la generació de residus i el consum de recursos.
  • Realitza un control operacional adequat dels aspectes ambientals identificats.
  • Té establerts i implantats procediments d’actuació davant possibles emergències ambientals.
  • S’han inclòs vehicles ecològics en la flota de vehicles de la companyia.
  • S’ha implantat un sistema de gestió basat en ISO 50001.
  • Instal·lació de plaques solars.

Així mateix, GESA té a disposició de les parts interessades que ho sol·licitin, informació sobre els aspectes ambientals indicats i sobre l’acompliment ambiental.

Atentament: Coordinador del Sistema de Gestió Integrat

A Les Franqueses del Vallès, 23 de agost de 2021

 

Annex informe ambiental

Consum Kwh 2020

Taula 1. Font: Seguiment d’indicadors

 

Consum litres combustible

Taula 2. Font: Seguiment d’indicadors

 

Kg Co2 Consum combustible

Taula 3. Font: Seguiment d’indicadors

 

Kg Co2 Consum elèctric

Taula 4. Font: Seguiment d’indicadors